Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
Jelen tájékoztatót Petrovszki Zoltán ev (továbbiakban, mint Adatkezelő) azért tettük közzé, hogy az általunk alkalmazott adatvédelmi – és adatkezelési elveket – melyeket magunkra nézve kötelezőnek ismerünk el – ismertessük.
Az adatvédelem, adatkezelés jogforrásai:
Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (angol rövidítéssel GDPR. (Generral Protection Regulation)
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
Az Adatkezelő adatai:
Székhelye: 8095 Pákozd Honvéd u 86
Petrovszki Zoltán e.v
Email címe: trade@petrovszki.com
A tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése
Érintett: bármely információ alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy
Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása.

Adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve személyiséggel nem rendelkező szervezet akinek, vagy amelynek törvényben rögzített feladata az adatkezelés céljának meghatározása, a vonatkozó döntések meghozatala és végrehajtása, vagy az adatfeldolgozóval való végrehajtatása.
Adatkezelés: az adaton végzett bármilyen művelet, vagy a műveletek összessége.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását, vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

II.

 1. Az adatkezelőhöz kerülő adatok forrásai
  Szerződéses partnerek
  Regisztrálók adatai
  Hazai vállalkozások és természetes személyek által feladott üzleti információk, hirdetések feladói adatok
  Külföldi vállalkozások és természetes személyek által feladott üzleti információk feladói adatok
  Termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatkérő lapokon szereplő adatok
  Üzleti partnerek keresésére vonatkozó adatlapok adatai
  Befektető partnerek keresésére vonatkozó adatlapok adatai
  Céget eladók ajánlati adatlapok adatai
  Céget vásárolni kívánók igény közlő adatlapok adatai
  Ingatlant eladók, kiadók ajánlatait tartalmazó adatlapok adatai
  Ingatlant vásárolni kívánók igény közlő adatlapjának adatai
 2. Az Adatkezelőhöz került adatok köre
  Név, cégnév, székhely címe, cégjegyzék száma, adószáma, kontakt címek
  Webcím, Email cím, mobilszám
  Előfizetői státusz
 3. Adatkezelés a gyakorlatban
  Az adatkezelőhöz kerülő adatkörök jelzik, hogy az adatok közvetlenül üzleti célból, az ügyfelek önkéntes közlésével kerülnek az Adatkezelőhöz.
  Az adatok közül a regisztrált, valamint az üzleti információk és hirdetések feladói adatai a feladott információkkal és hirdetések szövegeivel együtt az Adatkezelő által működtetett Infokommunikációs Rendszer ADMIN adatbázisába kerülnek, továbbítások nélkül.
  Az online ajánlatkérő és kereső adatlapokon érkező adatközlések az aktuális üzletviteli ügyek adataiként a levelező rendszer fiókjaiba kerülnek, melyek egy része kéretlen és profilon kívüli levelek, (szemét). Ezeket nem tároljuk, nem kezeljük.
  Az üzleti információk, hirdetések közlésénél a feladók által nyilvánosan megadott kontakt címeiket az érkező üzleti információkkal, hirdetésekkel együtt az adminban tároljuk, illetve az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás részeként nyilvánosan kommunikáljuk.
 4. Az adatok továbbítása
  A közölt adatok, adatkör továbbítására 3. személy részére nincs szükség. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó rendszeresített online adatlapok az ajánlatkérők tudtával és a szolgáltatást igénybe vevő akarata szerint kerül a kiválasztott terméket/szolgáltatást kínáló szervezethez. Minden más esetben az ajánlatokat és keresleteket tartalmazó adatlapok adatai az üzletvitelhez tartozó adatok, melyek továbbítása nem szükséges, azok az üzleti folyamatokat befolyásolják a szolgáltatások eljárásainak részeként.3.3. személy részére
 5. Az adatok továbbítása külföldre
  Az adatok külföldre továbbítására nincs szükség.

6 Meddig tároljuk a személyes adatokat?
Az Adatkezelő gyakorlatában a személyes adatok a cégadatok körében nyernek rögzítést és a beazonosítást szolgálják. Ennél fogva az adatok kezelése valamennyi adatra kiterjedően történik, így a törlés is.

 1. Milyen jogai vannak a saját adatok kezelésével kapcsolatban?
  Az adattulajdonos jogosult saját adatainak a törlését, vagy a kezelés módját megkifogásolni.

III.
Együttműködés:
Az Adatkezelő kéri az Ön bizalmát a felelős adatkezelésünkhöz.
Kérjük emellett, hogy jelezze észrevételeit, ha a tájékoztatónkban leírtak egyes részeivel kapcsolatban kifogásai merülnének fel, vagy javaslataival módosítást kezdeményezne.
Kérdéseivel is bizalommal forduljon hozzánk.
A felügyeleti hatóság adatai
Neve: Nemzetközi Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság
Címe: 1363 Budapest, Pf. 9.
Levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web cím: www.naih.hu

Ügyfélszolgálat, üzemeltető:
trade@petrovszki.com

Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Reddit0